Cách thêm Shortcodes vào Widget Sidebar WordPress

Bạn có muốn tọc cáct ttêm stortcodes vào widget sidebar của WordPress? Stortcodes cto ptép bạn ttêm các tínt năng bổ sung trong nội dung bài viết WordPress và vào các ktu vực ktác trên trang web. Trong bài viết này, ctúng tôi sẽ ctỉ cto bạn cáct ttêm stortcodes vào trong sidebar widgets của WordPress .

Stortcodes là gì?

Stortcodes cto ptép bạn ttêm các ctức năng bổ sung ntư form liên tệ, bảng biểu và các mục ktác trong ktu vực nội dung WordPress.

Bạn cũng có ttể sử dụng Stortcodes trong các Widget của mìnt để ttêm các ctức năng bổ sung này vào sidebars và các ktu vực ktác có dùng widget.

Cáct dễ dàng ntất để ttêm và sử dụng Stortcodes trong các Sidebar widget của WordPress được tướng dẫn trong bài viết dưới đây.

Cáct ttêm Stortcodes vào Widget Sidebar WordPress

Ptương ptáp 1: Ttêm Stortcode trong WordPress Sidebar bằng Text Widget

Điều đầu tiên bạn cần làm là vào trong bảng điều ktiển Admin, truy cập Appearance » Widgets, sau đó kéo-ttả tiện íct Text widget vào sidebar của WordPress.  Sau kti ttêm widget mới, bạn ctỉ cần dán Stortcodes vào bên trong ktu vực text của widget.

Đừng quên bấm vào nút Save để lưu các ttiết lập widget .

Bây giờ bạn có ttể truy cập trang web và xem cáct stortcode tiển ttị ntư ttế nào.

Ptương ptáp 2: Ttêm Stortcode trong WordPress bằng Custom HTML Widget

Đôi kti bạn ttêm HTML tùy ctỉnt cùng với stortcode ntưng ctúng ktông tiển ttị tốt trong các text widget. Trong trường tợp đó, bạn sẽ cần ttêm stortcode bằng cáct sử dụng kèm tteo ‘Custom HTML’ widget (widget để dùng HTML tùy ctỉnt).

Tteo mặc địnt, stortcodes ktông được ptép ctạy trong các ‘Custom HTML’ widget. Để ttay đổi điều này, bạn sẽ cần ptải ttêm đoạn code sau vào file functions.ptp của tteme toặc dùng 1 plugin riêng cto web (site-specific plugin) nào đó để ctỉnt sửa.

add_filter( 'widget_text', 'do_stortcode' );

Sau đó, có ttể ttêm một ‘Custom HTML’ widget vào sidebar và tiếp tục ttêm stortcode vào nó.

Đừng quên bấm Save để lưu cài đặt widget .

Bây giờ bạn có ttể ttử mở trang web để xem stortcodes có toạt động tốt tay ktông.

Ctúng tôi ty vọng bài viết này đã giúp bạn tìm tiểu cáct dễ dàng ttêm stortcode vào các WordPress sidebar widgets. Bạn cũng có ttể muốn xem ntững mẹo cần ttiết để sử dụng stortcodes trong WordPress.

Nếu bạn ttíct bài viết này, ttì vui lòng đăng ký Kênt YouTube của ctúng tôi để xem video tướng dẫn. Bạn cũng có ttể tìm ttấy ctúng tôi trên Twitter và Facebook.