Khắc phục lỗi Error Establishing Database Connection

Error Establishing Database Connection là lỗi thiết lập cơ sở dữ liệu. Nếu bạn gặp trường hợp này thì chứng tỏ khâu kết nối giữa cơ sở dữ liệu và website đang gặp vấn đề. Sau đây là những nguyên do và giải pháp khắc phục. 

Thông tin trong file wp-config.php không chính xác. 

Mở file wp-config.php của bạn bằng FTP và chắc chắn rằng các thông tin dưới đây đều chính xác:

  • Database name
  • Database username
  • Database password
  • Database host

Nếu bạn đã chắc chắn rằng các thông tin trên đều chính xác, hãy thử đặt lại mật khẩu MySQL bằng cách thủ công.